Twaalfjarige kan zich laten vaccineren

M en V zijn de ouders van hun in 2009 geboren zoon Z, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2018 wordt M belast met het eenhoofdig gezag over Z. In 2019 wordt Z onder toezicht van de GI gesteld en uit huis (in het huidige gezinshuis) geplaatst. Z wil zich laten vaccineren tegen corona, maar M weigert hiervoor zijn toestemming te geven.

Lees meer

Gezinsvoogd mag vastgestelde zorgregeling wijzigen

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee kinderen geboren (in 2007 zoon Z en in 2011 dochter D), over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2019 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij M, D bij V. Beide kinderen staan onder toezicht van de GI.

Lees meer

Hypotheekrente niet aftrekbaar als partneralimentatie

M en V zijn in 2004 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoort de (met hypotheek bezwaarde) echtelijke woning. In 2013 gaan partijen feitelijk uiteen, als V de echtelijke woning verlaat en bij haar nieuwe partner intrekt. In 2017 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. In hun echtscheidingsconvenant zijn zij overeengekomen (1) dat de gezamenlijke woning aan M wordt toebedeeld en (2) dat zij over en weer afzien van partneralimentatie, omdat zij beiden in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Lees meer

HR: postume rente moet ook worden meegenomen bij vereffening nalatenschap

Begin dit jaar stelde een kantonrechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over hoe bij een vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap moet worden omgegaan met renteschulden die na het overlijden ontstaan (ECLI:NL:RBNHO:2021:205). De Hoge Raad heeft hierop thans uitgebreid antwoord gegeven.

Lees meer

Verblijvensbeding geldt voor zowel en/of-rekening als verstrekte geldlening

M (die uit een eerdere relatie twee kinderen heeft) en V hebben een affectieve relatie met elkaar en wonen samen. In 1996 sluiten zij een samenlevingsovereenkomst, waarvan artikel 3 luidt: ‘Partijen verplichten zich naar evenredigheid van hun inkomen bij te dragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. (…) Het hiervoor (…) bedoelde gedeelte van het inkomen, of zoveel meer als partijen wensen, wordt gestort op een gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of in een gemeenschappelijke kas. Deze gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of deze gemeenschappelijke kas wordt/worden op naam van beide partijen gesteld; zij zijn daarin ieder voor de helft gerechtigd. (…)’

Lees meer

Beroep op nietigheid nihilbeding in huwelijkse voorwaarden niet onaanvaardbaar

M en V zijn in 2019 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In die voorwaarden staat de volgende bepaling: ‘Voor zover dit rechtens mogelijk is, verklaren de echtgenoten over en weer afstand te doen van een aanspraak op partneralimentatie ingeval het huwelijk eindigt door echtscheiding’. In 2020 gaan partijen feitelijk uiteen. Inmiddels zijn zij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld.

V verzoekt de rechtbank de door M aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 4.175 per maand. M beroept zich op het nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden. Volgens V is dat beding nietig.

Lees meer

Kan ondertoezichtstelling direct (bij prorogatie) aan het hof worden verzocht?

Uit de affectieve relatie tussen M en V is in 2014 zoon Z geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2015 beëindigen partijen hun relatie. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij V. Tussen hem en M is een omgangsregeling van kracht. M verzoekt de rechtbank de omgangsregeling tussen hem en Z te wijzigen op de door hem voorgestane wijze. V verzoekt de rechtbank eveneens de omgangsregeling te wijzigen, zij het op de door haar voorgestane wijze. De rechtbank wijst het verzoek van M toe en dat van V af. V gaat in hoger beroep.

Lees meer

HR: postume rente moet ook worden meegenomen bij vereffening nalatenschap

 
Begin dit jaar stelde een kantonrechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over hoe bij een vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap moet worden omgegaan met renteschulden die na het overlijden ontstaan (ECLI:NL:RBNHO:2021:205). De Hoge Raad heeft hierop thans uitgebreid antwoord gegeven.

Lees meer

De gevolgen van keuzes

Uit het huwelijk tussen M en V zijn vier (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. M is zelfstandig ondernemer. In 2015 gaan partijen feitelijk uiteen, in 2016 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. In hun echtscheidingsconvenant hebben partijen de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 425 per kind per maand. Naast deze afspraak bevat het convenant ook een anti-speculatiebeding voor de vervreemding van onroerende zaken gedurende vijf jaar, alsmede een nihilbeding ten aanzien van de partneralimentatie met een niet wijzigingsbeding. In 2019 trouwt M met X, die uit een eerdere relatie twee kinderen heeft.

Lees meer

Samenwonende partner kan geen rechten ontlenen aan concepttestament

Erflater M is zonder testament overleden. Er is wel een concepttestament opgesteld, waarin M samenwonende partner V heeft benoemd tot zijn enig erfgename.

V vordert een verklaring voor recht dat zij enig erfgename is en dat het concepttestament heeft te gelden als een wettig opgemaakt notarieel testament. Volgens V moet op grond van de redelijkheid en billijkheid hier worden afgeweken van de vormvoorschriften.

Lees meer