Ontslagvergoeding valt niet in ontbonden huwelijksgemeenschap

M en V zijn in 1995 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In 2017 sluit M een vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever, waarin staat:
‘1. De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van 1 maart 2018 (…).
2. Werkgever zal werknemer in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per de Beëindigingsdatum op basis van artikel 4.1, 4.2, 4.4 en 4.5 Sociaal Plan een Beëindigingsvergoeding, vermeerderd met de Transitietermijn en verminderd met de extra maand na [datum], betalen van € 243.872,52 bruto (…).’
Op grond hiervan krijgt M in maart 2018 een nettobedrag van € 117.180,70 uitbetaald. Kort daarna gaan M en V feitelijk uiteen, in 2019 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Partijen twisten over de vraag of de ontslagvergoeding van M deel uitmaakt van hun ontbonden huwelijksgemeenschap. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. V gaat in hoger beroep.

Lees meer

Kinderalimentatie en het ontbreken van draagkracht in tijden van Corona

M en V zijn met elkaar gehuwd. Zij hebben gezamenlijk een horecaonderneming. Uit het huwelijk zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. In 2016 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V.

Lees meer

Kinderalimentatie en gelijke verdiencapaciteit

V1 en V2 zijn in 2009 een geregistreerd partnerschap met elkaar aangegaan. Zij zijn de ouders van twee (nu nog minderjarige kinderen), over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2019 wordt het geregistreerd partnerschap ontbonden. Het hoofdverblijf van het oudste kind is bij V1, het jongste kind heeft het hoofdverblijf bij V2. Tussen partijen is een omgangsregeling van kracht, waarbij de kinderen de ene week bij V1 verblijven en de andere week bij V2.

Lees meer

Vereffenaar niet aansprakelijk voor nalatenschapskosten voorafgaand aan beneficiaire aanvaarding

Vijf maanden na het overlijden van erflater heeft één van de zes erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard. De overige erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen.

Lees meer

Co-ouderschap in tijden van Corona

Uit de affectieve relatie tussen M en V is in 2015 dochter D geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2017 beëindigen partijen hun relatie. D heeft haar hoofdverblijfplaats bij M. Partijen zijn co-ouderschap overeengekomen, op grond waarvan D middels een week-op-week-af-regeling bij één van haar ouders verblijft. M heeft inmiddels in […]

Onderhoudsbijdrage jongmeerderjarige

Uit het huwelijk tussen M en V is in 2007 zoon Z geboren. In 2017 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 500 per maand. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank de door M te […]

Antwoord op prejudiciële vragen rond nietigheid niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie

Prejudiciële vragen:

1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig?

2. Indien de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht?

3. Dient in geval het beding geldig is en de toets van art. 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?

Lees meer

Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat gaat er veranderen na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie?

Lees meer

Verhuizing Nijssen Advocatuur & Mediation

Met ingang van 1 juli 2019 verhuist Nijssen Advocatuur & Mediation naar haar nieuwe kantoor aan het Noordeinde 77 A te Roelofarendsveen.  Kantoor NoordeindeStrategisch gelegen tussen Leiden en Schiphol kunnen we zo ons werkgebied vergroten en toch dichtbij onze klanten zijn.  Parkeerproblemen zijn hiermee ook opgelost, u kunt parkeren op eigen terrein.
U bent vanzelfsprekend van harte welkom op ons nieuwe adres. Mocht u ons in Leiden willen bezoeken kan dat natuurlijk ook, na afspraak.
Gegevens zoals de e-mailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Grove miskenning wettelijke maatstaven / kinderalimentatie

M en V zijn met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk in 1998 zoon Z wordt geboren. In 2012 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 350 per maand. M is inmiddels hertrouwd met X.
In 2016 verzoekt M de rechtbank de door hem te betalen kinderalimentatie op nihil te stellen. De rechtbank wijst het verzoek af en stelt, bij beschikking van 2 februari 2016, de door M te betalen onderhoudsbijdrage vast op € 233 per maand. Drie dagen na die beschikking wordt Z meerderjarig. Op zondag 21 februari 2016 tekenen M en Z een overeenkomst, die luidt: ‘[Z] ontvangt € 50 per maand aan kinderalimentatie. Om [Z] te simuleren om een baantje te hebben voor minimaal 12 uur per week, krijgt [Z] € 25 extra kinderalimentatie. Dit is alleen van toepassing als [Z] daadwerkelijk werkt.’

Lees meer