Kosten levensonderhoud

Kosten levensonderhoud nieuwe partner heeft voorrang boven kosten kinderen (tenzij-regel)

RM en V zijn de ouders van twee minderjarige kinderen. In 2008 heeft de rechtbank de door M te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 100 per kind per maand. M is in 2011 een geregistreerd partnerschap aangegaan met X, die geen ander inkomen heeft dan de algemene heffingskorting. Het inkomen van M bedraagt € 2.383 bruto per maand.

V vormt met de kinderen van partijen een gezin. Zij ontvangt een bijstandsuitkering.

Lees meer

Wetsvoorstel verkorting Partneralimentatie 2014 verworpen!

Het wetsvoorstel verkorting partneralimentatieduur is op 22 april jl. door de Tweede Kamer verworpen. Het wetsvoorstel is te raadplegen op www.overheid.nl onder kamernummer 33311.

Per 1 april 2014 is het Centraal Curatele-en Bewindsregister online te raadplegen.

Per 1 januari jl. is de Wet wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap in werking getreden. Voorheen was het alleen mogelijk om personen die onder curatele staan via het register terug te vinden. Vanaf 1 januari jl. worden personen waarvan het vermogen met de wettelijke grondslag “verkwisting” en/of het hebben van “problematische schulden” onder bewind zijn gesteld ook gepubliceerd in het Centraal Curatele- en Bewindsregister. Vanaf 1 april jl. is het mogelijk om via een nieuwe webservice op de hoogte te worden gesteld van personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld. Het register is hier te raadplegen.

Aantekening voogdij na overlijden

De wet biedt een ouder de mogelijkheid om in een testament, bij de notaris, of door registratie in het gezagsregister, te bepalen welke persoon, of welke twee personen gezamenlijk, na zijn/haar dood voortaan als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/zullen uitoefenen. Door middel van dit formulier kan, zonder tussenkomst van de notaris, in het gezagsregister als bedoeld in art. 1:244 van het Burgerlijk Wetboek, worden geregistreerd welke persoon of welke twee personen na het overlijden van de ouder(s) het gezag over zijn/haar/hun kind kan/kunnen verkrijgen.

Wetsvoorstel scheiden zonder rechter

Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies over het wetsvoorstel “Scheiden zonder rechter”. De Raad heeft over zorgen over de vraag of deze manier van scheiden wel wordt erkend in het buitenland, met name in niet EU-landen.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Scheiden-zonder-rechter-niet-per-se-goedkoper.aspx/

Na 23 jaar geen verdeling ouderdomspensioen meer

M en V zijn in 1967 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 1988 door echtscheiding is ontbonden. In de echtscheidingsbeschikking heeft de rechtbank partijen bevolen over te gaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De echtelijke woning van partijen is verkocht en de inboedel is daarna verdeeld. Een akte van verdeling is nimmer opgemaakt. De door M opgebouwde pensioenrechten zijn niet verdeeld.
Wegens dementie is het vermogen van M in 2013 onder bewind gesteld en is ten behoeve van hem een mentorschap ingesteld.

 
Lees meer