Man heeft aandeel in onroerende zaken verbeurd

M en V zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tijdens het huwelijk (respectievelijk in 1995 en in 1996), als partijen al feitelijk uiteen zijn, krijgt M twee appartementen geleverd. In 1997 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Bij de verdeling van de gemeenschap zijn de twee appartementen niet meegenomen.

Lees meer

Vergoedingsrecht is hoger dan bedrag in notarieel samenlevingscontract

M en V hebben een affectieve relatie met elkaar. In mei 2019 kopen zij gezamenlijk een woning. Ter gelegenheid daarvan sluiten zij in juli 2019 een notarieel samenlevingscontract, waarvan artikel 6 luidt: ‘Indien door partijen een door hen gezamenlijk te bewonen woning (…) gezamenlijk wordt verkregen, zal de partij die uit eigen middelen meer dan haar aandeel van de koopsom en de kosten heeft betaald voor het meerdere een vordering hebben op de andere partij. (…)

Lees meer

Hypotheekrecht niet correct gevestigd doordat erfgenaam niet beschikkingsbevoegd was tijdens executele; notaris moet schadevergoeding betalen

Eiseres verstrekte erfgenaam een lening met hypothecaire zekerheidstelling. Notaris heeft in de hypotheekakte niet de executeur, maar de erfgenaam laten tekenen. Gezien artikel 4:145 lid 1 BW was executeur (in plaats van erfgenaam) beschikkingsbevoegd.

Lees meer

Notaris mocht executeur onbevoegd achten om woning zelfstandig te vervreemden

Een executeur heeft een woning verkocht die tot de nalatenschap behoort. Notaris N, die is ingeschakeld voor de levering, is echter uitsluitend bereid zijn medewerking te verlenen als alle erfgenamen hiermee akkoord gaan. In tegenstelling tot de executeur is N van mening dat de executeur niet zelfstandig bevoegd is om de woning te vervreemden, omdat niet is gebleken dat tegeldemaking van de woning nodig is voor de voldoening van schulden van de nalatenschap. Daarmee ontbreekt de bevoegdheid als bedoeld in artikel 4:147 lid 1 BW, aldus N.

Lees meer

Woning behoort zowel tot privévermogen als tot huwelijksgemeenschap

M en V zijn in 2018 met elkaar gehuwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Op grond van artikel 1:94 e.v. BW betekent dit dat alleen hetgeen zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd en de goederen die daarvoor aan hen gezamenlijk toebehoorden, tot de gemeenschap behoren. Vermogen, schenkingen en erfenissen van vóór het huwelijk blijven privévermogen. M is eerder gehuwd geweest met X. De (met hypotheek bezwaarde) echtelijke woning waarin M en V wonen, is gemeenschappelijk eigendom van M en X. In 2019 wordt de woning aan M toegedeeld en draagt X haar helft in de eigendom aan M over. In 2022 gaan M en V feitelijk uiteen.

Lees meer

Partneralimentatie: ondanks kort durend huwelijk geen limitering in duur

M en V (beiden van Oekraïense nationaliteit) zijn in 2019 met elkaar gehuwd. In 2021 gaan zij feitelijk uiteen. V heeft inmiddels in X een nieuwe partner gevonden. In de echtscheidingsprocedure verzoekt V de rechtbank de door M aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 6.000 per maand. M betoogt dat V samenleeft als ware zij gehuwd en daarom geen recht heeft op partneralimentatie. Bovendien is zij in staat om eigen inkomsten te verwerven. Door het handelen van V is van lotsverbondenheid geen sprake meer. Als toch een partneralimentatie wordt vastgesteld, dient de duur hiervan beperkt te worden tot de helft van de duur van het huwelijk (te weten 1 jaar en 1,5 maand), aldus M.

Lees meer

Kleinkind mag negatieve nalatenschap alsnog beneficiair aanvaarden

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (inmiddels meerderjarige) kinderen geboren: zoon Z en dochter D. In 1990 overlijdt M. Zijn testament bevat een ouderlijke boedelverdeling ten behoeve van V. In 2021 overlijdt V. Haar meerderjarige kleinzoon X (zoon van Z) is mede-erfgenaam. X heeft de nalatenschap zuiver aanvaard. X verzoekt de kantonrechter hem machtiging te verlenen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden krachtens artikel 4:194a BW.

Lees meer

Uitleg huwelijkse voorwaarden

M en V zijn op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, periodiek verrekenbeding, finaal ‘alsof’ verrekenbeding ingeval van echtscheiding) met elkaar gehuwd. Ten aanzien van het finale verrekenbeding zijn zij in artikel 16 lid 1 sub a van de huwelijkse voorwaarden het volgende overeengekomen: ‘In de verrekening worden ingeval van echtscheiding (…) niet betrokken datgene wat krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen.’ In 2020 gaan partijen feitelijk uiteen, in 2022 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden. Aan het periodieke verrekenbeding hebben zij nimmer uitvoering gegeven.

Lees meer

Vergoedingsrecht vrouw is verdampt door artikel 1:84 lid 1 BW

M en V zijn in 1994 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In 2002 ontvangt V onder uitsluitingsclausule uit de nalatenschap van haar vader een bedrag van (afgerond) € 160.000, dat wordt gestort op een bankrekening die op haar naam staat. In 2018 gaan partijen feitelijk uiteen, in 2019 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Lees meer

Verkoop en levering van woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning wordt niet aangemerkt als gift

Vier maanden voordat de vader van appellanten (persoon A) overleed, heeft hij zijn woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning verkocht aan geïntimeerde (een vriend). Bij testament heeft persoon A zijn vier kinderen (waaronder appellanten) tot zijn enige erfgenamen benoemd.

Lees meer