Erfrecht

Financiële en emotionele belangen
Wanneer een familielid of een dierbare overlijdt krijgt u te maken met het erfrecht. Als de financiële en emotionele belangen groot zijn, ontstaan helaas vaak problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Een advocaat kan een grote rol spelen bij de oplossing van uw problemen.

Veel voorkomende problemen

 • Twijfel of de afwikkeling van een nalatenschap wel correct plaatsvindt;
 • Erfgenamen die het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap;
 • Complicaties als een kind in het familiebedrijf werkt en de zaak wil overnemen;
 • Eerder door de overledene gedane schenkingen/giften;
 • Problemen tussen een kind uit een eerste huwelijk en de stiefouder;
 • Een executeur die zijn werk niet goed doet;
 • Onenigheid over de waarde van de te verdelen vermogensbestanddelen van de nalatenschap.

Voorkom erger
Ondervindt u problemen met de afwikkeling van een nalatenschap? Conflicten kunnen zich al snel vertalen in zowel emotionele kwesties als eindeloze en kostbare juridische procedures. Voorkom verergering van de situatie en schakel tijdig onze hulp in. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van erfrecht, zowel vanuit het notariaat als vanuit de advocatuur.

Veelgestelde vragen over erfrecht

De nalatenschap is het vermogen dat iemand nalaat (bezittingen minus schulden). Alle bezittingen en alle schulden gaan in beginsel over op de erfgenamen. Wilt u dit niet, dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden (aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving) of verwerpen. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Als de overledene geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Degene die sterft, wordt erflater genoemd. Alle bezittingen en alle schulden gaan in beginsel over op de erfgenamen. Als de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn:

 • Als u als erflater getrouwd of geregistreerd partner bent en geen kinderen heeft, is uw echtgenoot de enige erfgenaam.
 • Als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent, maar wel kinderen heeft, dan zijn uw kinderen de erfgenamen en erven zij ieder een gelijk deel.
 • Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen, dan erft uw echtgenoot/ geregistreerd partner samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen komen pas erfrechtelijk aan bod als u beiden bent overleden.
 • Heeft u geen echtgenoot/ geregistreerd partner en geen kinderen, dan erven uw ouders en uw (half)broers en (half)zusters. Is uw broer of zuster al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.
 • Heeft u geen echtgenoot/ geregistreerd partner, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zusters, dan erven uw grootouders. Als die al gestorven zijn, komen hun (klein)kinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook deze allemaal gestorven, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.

Met uitzondering van echtgenoten en geregistreerde partners, zijn niet-bloedverwanten, zoals zwagers, schoonzusters, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen dus nooit erfgenamen volgens de wet. Een van tafel of bed gescheiden man of vrouw komt niet meer als erfgenaam in aanmerking. Samenwoners die bij de notaris een samenlevingscontract hebben gesloten zijn geen geregistreerde partners.

Zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn
Wilt u uw afwijken van de wet en zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn? Dat kan door een testament op te stellen. Dit heet testamentair erfrecht.

Ja, dat kan via testamentair erfrecht. Door bij de notaris een testament op te stellen, kunt u van de wettelijke regels afwijken. In dit document kunt u aangeven uw partner of kind te willen onterven. Indien uw kind onterfd is, kan hij wel een beroep doen op zijn legitieme portie (in de volksmond ook wel “kindsdeel” genoemd). Dit is een bedrag dat overeenkomt met de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind zou hebben gekregen wanneer het niet onterfd zou zijn. Uw onterfde partner kan nog wel aanspraak maken op een bepaalde vorm van verzorging. Bijvoorbeeld het recht om in de woning te blijven wonen.

Door uw partner onterfd
Als partner kunt u onterfd worden. Maar u kunt dan nog wel aanspraak maken op een bepaalde vorm van verzorging. Bijvoorbeeld het recht om in de woning te blijven wonen. U moet wel snel beslissen of u hierop aanspraak wilt maken. U heeft hiervoor namelijk maar zes maanden de tijd. Raadpleeg ons in een dergelijk geval dus zo snel mogelijk.

Door uw ouders onterfd
Bent u onterfd door uw ouders? Dan kunt u wel een beroep doen op uw legitieme portie (in de volksmond ook wel “kindsdeel” genoemd). Dit is een bedrag dat overeenkomt met de helft van de waarde van het erfdeel dat u zou hebben gekregen wanneer u niet onterfd zou zijn. Als ‘legitimaris’ bent u geen erfgenaam, maar kunt u wel aanspraak maken op inzage in en een afschrift van alle papieren die u voor de berekening van uw legitieme portie nodig heeft. De erfgenamen en de met het beheer belaste executeur(s) zijn verplicht u deze inlichtingen te verstrekken. Als u aanspraak wilt maken op uw legitieme portie, moet u dit zelf uiterlijk vijf jaar na het overlijden aangeven bij de erfgenamen.