Adoptie

Gronden voor adoptie
Een verzoek tot adoptie kan zowel op verzoek van twee personen gedaan worden, als ook op verzoek van één persoon. Voor het verzoek tot adoptie door twee personen geldt als eis dat zij aan de voorwaarden voldoen om in het huwelijk te mogen treden. Als het gaat om stiefouderadoptie (dit tevens wordt aangemerkt als eenouderadoptie), kan het verzoek alleen worden gedaan indien de stiefouder ten minste 3 jaar aaneengesloten met de ouder heeft samengeleefd.
De rechter beslist en heeft een eigen wettelijke taak. Het adoptieverzoek wordt alleen toegewezen wanneer dit in het belang van het kind is. Gekeken wordt naar de positie die het kind door de adoptie verkrijgt, maar ook naar hetgeen het kind verliest. Er moet vaststaan dat het kind van de biologische ouder(s) in de hoedanigheid van ouder niets meer te verwachten heeft. Het is aan de rechter om dit vast te stellen.

Voorwaarden voor adoptie
Wie een kind wil adopteren moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De adoptant mag niet de grootouder van het kind zijn. Er moet een leeftijdsverschil van 18 jaar bestaan tussen het kind en de persoon die het verzoek tot adoptie indient. Tevens moet de adoptant het kind gedurende een jaar verzorgd en opgevoed hebben.

Het kind dat geadopteerd wordt moet op de dag van het indienen van het verzoek tot adoptie minderjarig zijn. Wanneer het kind ouder is dan 12, moet blijken dat hij geen bezwaren heeft tegen het verzoek.

Ten aanzien van de biologische ouder(s) van het kind geldt er ook een aantal voorwaarden. Zo dienen de ouders niet langer het gezag over het kind te hebben. Er moet blijken dat de ouders geen bezwaren hebben tegen het verzoek tot adoptie. Wanneer deze bezwaren er wel zijn, kan daar door de rechter alsnog aan voorbij worden gegaan indien gebleken is dat het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben geleefd of dat het contact tussen de ouder en kind slechts schadelijk is voor het kind.

Gevolg adoptie
Het gevolg van de adoptie is dat de adoptant en het kind in familierechtelijke betrekking tot elkaar komen te staan. De betrekking tussen het kind en de (biologische) ouders en bloedverwanten komt te vervallen, tenzij het gaat om partneradoptie.

Adoptie bij Duo-moeders
Wanneer een duomoeder een verzoek tot adoptie indient, gelden er enigszins andere voorwaarden. Het verzoek tot adoptie kan al voor de geboorte van het kind worden ingediend. De adoptie wordt dan vrijwel onmiddellijk na de geboorte uitgesproken en werkt terug tot het moment van de geboorte. Er wordt geen termijn gesteld aan de samenleving met de moeder. Tevens is er geen termijn gesteld aan de periode dat de duo-moeder het kind opgevoed en verzorgd heeft. De adoptie wordt geacht in het belang van het kind te zijn. Kortom, de adoptie door de duo-moeder is aanmerkelijk eenvoudiger te realiseren.

Sinds 1 april 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over het kind van haar vrouwelijke partner. Tot 1 april 2014 kon dit alleen door het kind te adopteren via een gerechtelijke procedure. Sinds 1 april 2014 kan de duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Herroeping adoptie
Op verzoek van de geadopteerde kan de adoptie worden herroepen. Deze mogelijkheid is echter zeer beperkt. Alleen wanneer het in het kennelijk belang van de geadopteerde is, kan het worden toegewezen. Het verzoek tot herroeping kan worden ingediend tussen het 20e en 23e levensjaar van de geadopteerde.

Indien u nadere informatie wenst over adoptie, informeren wij u graag dan over de mogelijkheden en onmogelijkheden.