Privacyverklaring
Nijssen Advocatuur & Mediation respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Nijssen Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via deze website.

In dit Privacybeleid wordt toegelicht:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld, en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • het gebruik van cookies;
 • hoe u contact met Nijssen Advocatuur & Mediation op kunt nemen.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Nijssen Advocatuur & Mediation kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om deze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan deze website;
 • andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die verkregen kunnen worden, in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Deze persoonsgegevens worden verzameld omdat u deze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met Nijssen Advocatuur & Mediation, door het invoeren van uw gegevens op deze website of door uw visitekaartje af te geven. Uw persoonsgegevens kunnen ook verkregen worden via andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Nijssen Advocatuur & Mediation kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om  juridische diensten te verstrekken;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing en zakelijke activiteiten, zoals nieuwsbrieven;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden, dan wel om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen
Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Nijssen Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Nijssen Advocatuur & Mediation verstrekt, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie bepaalde ondersteunende diensten worden uitbesteed.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt enkel voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacyregelgeving. Nijssen Advocatuur & Mediation is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Nijssen Advocatuur & Mediation, wordt met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst gesloten, die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging
Nijssen Advocatuur & Mediation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen via info@nijssenadvocatuur.nl.

Uw rechten
U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u verzameld zijn. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Nijssen Advocatuur & Mediation bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Nijssen Advocatuur & Mediation verplicht is om uw gegevens te bewaren, om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor geldt dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Nijssen Advocatuur & Mediation wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Nijssen Advocatuur & Mediation bevoegd is uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies
Nijssen Advocatuur & Mediation kan gebruik maken van cookies op zijn website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Contact
Mocht u of vragen en/of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Nijssen Advocatuur & Mediation
M.J.A. Nijssen
Noordeinde 77a
2371 CN Roelofarendsveen
info@nijssenadvocatuur.nl