Curatele, bewind, mentorschap

Wanneer curatele, bewind of mentorschap?
Als gevolg van bijvoorbeeld drankmisbruik of een geestelijke stoornis, kan het voorkomen dat meerderjarigen hun eigen financiële of hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.
Mentorschap, bewind en curatele zijn dan mogelijke maatregelen. Een mentor beslist over persoonlijke belangen zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Onderbewindstelling is een financiële maatregel. Vaak is het genoeg om de goederen van die persoon onder bewind te stellen zodat hij of zij die niet kan verkopen.
De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Bij curatele verliest iemand zijn handelingsbekwaamheid. Hij of zij mag bijna niets meer beslissen zonder toestemming van zijn/haar curator.
Bewindvoering en mentorschap kunnen ook worden ingesteld over minderjarigen. Dit heeft invloed op het gezagsrecht van de ouders.

Nieuw register voor curatele en bewind
Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewindregister zou per 1 januari gereed zijn, maar dat heeft wat vertraging opgelopen. Schuldeisers kunnen echter al wel navragen of een persoon onder bewind is gesteld.

Toename schuldenproblematiek
Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen, kunnen een curator toegewezen krijgen die de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. Wie alleen op financieel gebied bescherming nodig heeft, kan een bewindvoerder krijgen die over het vermogen waakt. De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari uitgebreid. Niet alleen mensen met een beperking, maar ook wie verkwistend met zijn geld omgaat of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is de toename van mensen die zoveel schulden maken, dat ze er niet meer uitkomen.

Openbaar register
De vernieuwde wetgeving voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap regelt ook dat het bewind op basis van die nieuwe gronden wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijk register. Schuldeisers kunnen dan op het internet controleren of de schuldenaar inderdaad niet kan betalen. En wie een transactie wil aangaan, kan vooraf bekijken of de potentiële koper wel in staat is financiële verplichtingen na te komen. Daarmee kan veel ellende worden voorkomen.

Nieuw wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dit wetsvoorstel (33.054) verbetert de regels voor curatele en onderbewindstelling ter bescherming van en mentorschap ten behoeve van kwetsbare volwassenen. Hiermee wil het kabinet mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, zoals psychiatrisch patiënten of verslaafden, beschermen. De kantonrechter kan, op verzoek, iemand aanstellen die de belangen van de betrokkene behartigt.
Met dit voorstel verdwijnt “Verkwisting” als grond voor curatele en wordt het samen met het hebben van “problematische schulden” een grond voor beschermingsbewind. Drugsmisbruik wordt een grond voor ondercuratelestelling. De kring van verzoekers tot instelling en opheffing van de beschermingsmaatregel wordt uitgebreid en de beloning van de curator, bewindvoerder en mentor verhoogd. Daarnaast moeten de vertegenwoordigers voortaan voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het voldoen aan deze eisen kan worden getoetst door een accountant of andere deskundige. De kantonrechter krijgt de bevoegdheid tot inzage in de kantoor- en privéadministratie van de vertegenwoordiger.

Hulp bij aanvragen en/of beëindigen
Alle drie de maatregelen zijn ingrijpend voor de persoon in kwestie. Wij helpen u graag bij een zorgvuldige procedure van aanvragen en/of beëindigen van deze maatregelen.