Kinderbescheringsmaatregelen

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Om een kind te beschermen, kan de kinderrechter besluiten dat een gezin verplicht hulp krijgt bij het opvoeden van een kind. Hiervoor zijn er twee soorten maatregelen.

De meest voorkomende maatregel is een ondertoezichtstelling. Hierbij krijgt het kind een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg die helpt bij de opvoeding en verzorging van een kind. De ouders en het kind zijn verplicht de hulp van de gezinsvoogd te accepteren.

Indien een ondertoezichtstelling niet voldoende is, kan een rechter besluiten tot een machtiging voor een uithuisplaatsing. In dat geval wordt het betreffende kind ondergebracht in een pleeggezin of in een instelling.

Niet eens met de kinderrechter?
Kinderbeschermingsmaatregelen hebben enorme gevolgen voor u en voor uw gezin. Bent u het niet eens met het besluit van de kinderrechter? Dan kunt u verweer voeren. Wij helpen u graag bij de juiste aanpak hiervan.