Benoeming vereffenaar op verzoek schuldeiser nadat alle bekende erfgenamen hebben verworpen

Ex-partner heeft krachtens echtscheidingsconvenant nog een vordering (opeisbaar na overlijden) op erflater voor de helft van de verkoopwaarde van het huis. Nu erflater is overleden verzoekt zij als schuldeiser benoeming van een vereffenaar voor zijn nalatenschap o.g.v. art. 4:204 lid 1 onder b BW.

De rechtbank wijst het verzoek toe. Alle bekende potentiële erfgenamen hebben verworpen, dus er is geen erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard. De boedel blijft ook onbeheerd en wordt niet afgewikkeld, nu onbekend is wie de erfgenamen zijn. Daardoor bestaat er het vereiste gevaar dat haar vordering niet ten volle of niet binnen een redelijke termijn zal worden voldaan. Tevens heeft de ex-partner hierbij voldoende belang als schuldeiser. De vereffenaar zal de afwikkeling verzorgen, schulden voldoen en een erfgenamenonderzoek instellen.

Rechtbank Rotterdam 1 december 2023, C/10/668692 / HA RK 23-1098