Erfgenamen door zuivere aanvaarding gedwongen om legaat uit eigen vermogen te voldoen

De kinderen van de erflater hebben zijn nalatenschap zuiver aanvaard, maar de omvang van de nalatenschap is onvoldoende om het legaat van € 100.000 “vrij van rechten en kosten” te voldoen.

De rechtbank heeft de kinderen veroordeeld om het legaat inclusief de daarover verschuldigde erfbelasting uit hun eigen vermogen te voldoen (artikel 4:120 lid 5 BW). De kinderen hadden dit kunnen vermijden door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden dan wel te verwerpen onder gelijktijdige aflegging van een verklaring dat zij hun legitieme portie wensen te ontvangen (artikel 4:63 lid 3 BW). Uit de formulering “vrij van rechten en kosten” volgt dat de erfgenamen ook de erfbelasting over het legaat (ruim € 45.000) voor hun rekening moeten nemen. Onder het begrip “kosten” vallen echter niet de advocaatkosten die de legataris heeft gemaakt om het legaat geldend te kunnen maken.

Rb. Limburg 6 december 2017, nr. C/03/222079 / HA ZA 16-345