Vereffenaar niet aansprakelijk voor nalatenschapskosten voorafgaand aan beneficiaire aanvaarding

Vijf maanden na het overlijden van erflater heeft één van de zes erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard. De overige erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen.

Lees meer

Co-ouderschap in tijden van Corona

Uit de affectieve relatie tussen M en V is in 2015 dochter D geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2017 beëindigen partijen hun relatie. D heeft haar hoofdverblijfplaats bij M. Partijen zijn co-ouderschap overeengekomen, op grond waarvan D middels een week-op-week-af-regeling bij één van haar ouders verblijft. M heeft inmiddels in […]

Onderhoudsbijdrage jongmeerderjarige

Uit het huwelijk tussen M en V is in 2007 zoon Z geboren. In 2017 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 500 per maand. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank de door M te […]

Antwoord op prejudiciële vragen rond nietigheid niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie

Prejudiciële vragen:

1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig?

2. Indien de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht?

3. Dient in geval het beding geldig is en de toets van art. 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?

Lees meer

Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat gaat er veranderen na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie?

Lees meer

Verhuizing Nijssen Advocatuur & Mediation

Met ingang van 1 juli 2019 verhuist Nijssen Advocatuur & Mediation naar haar nieuwe kantoor aan het Noordeinde 77 A te Roelofarendsveen.  Kantoor NoordeindeStrategisch gelegen tussen Leiden en Schiphol kunnen we zo ons werkgebied vergroten en toch dichtbij onze klanten zijn.  Parkeerproblemen zijn hiermee ook opgelost, u kunt parkeren op eigen terrein.
U bent vanzelfsprekend van harte welkom op ons nieuwe adres. Mocht u ons in Leiden willen bezoeken kan dat natuurlijk ook, na afspraak.
Gegevens zoals de e-mailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Grove miskenning wettelijke maatstaven / kinderalimentatie

M en V zijn met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk in 1998 zoon Z wordt geboren. In 2012 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 350 per maand. M is inmiddels hertrouwd met X.
In 2016 verzoekt M de rechtbank de door hem te betalen kinderalimentatie op nihil te stellen. De rechtbank wijst het verzoek af en stelt, bij beschikking van 2 februari 2016, de door M te betalen onderhoudsbijdrage vast op € 233 per maand. Drie dagen na die beschikking wordt Z meerderjarig. Op zondag 21 februari 2016 tekenen M en Z een overeenkomst, die luidt: ‘[Z] ontvangt € 50 per maand aan kinderalimentatie. Om [Z] te simuleren om een baantje te hebben voor minimaal 12 uur per week, krijgt [Z] € 25 extra kinderalimentatie. Dit is alleen van toepassing als [Z] daadwerkelijk werkt.’

Lees meer

Draagplicht hypothecaire lasten bij ongelijke eigendomsverhouding

M en V hebben een affectieve relatie met elkaar en kopen in 1991 een woning: V voor 2/3 en M voor 1/3 onverdeeld aandeel. De aankoop wordt gefinancierd met een gezamenlijke hypothecaire geldlening. Over de draagplicht van die schuld maken partijen geen nadere afspraken.
In 1992 trouwen partijen op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, periodiek verrekenbeding). In 2008 lost V € 45.000 af op de hypotheek met eigen vermogen. Twee jaar later, in 2010, wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Lees meer

Erfgenamen door zuivere aanvaarding gedwongen om legaat uit eigen vermogen te voldoen

De kinderen van de erflater hebben zijn nalatenschap zuiver aanvaard, maar de omvang van de nalatenschap is onvoldoende om het legaat van € 100.000 “vrij van rechten en kosten” te voldoen.

Lees meer

Kinderalimentatie: gedachte achter het forfaitaire rekenstelsel woonlasten

Uit de affectieve relatie tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie V van rechtswege het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. In 2015 beëindigen partijen hun relatie en samenwoning. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V.

De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 159 per kind per maand. V gaat in hoger beroep. Volgens haar heeft de rechtbank ten onrechte geen rekening gehouden met de werkelijke woonlasten van M, die aanzienlijk lager zijn dan de forfaitaire woonlasten.

Lees meer